آنتولوژی شعر معاصر افغانستان

کتاب «آنتولوژی شعر معاصر افغانستان» به زبان عربی چاپ شد

کتاب «آنتولوژی شعر معاصر افغانستان» به زبان عربی چاپ شد

انتشارات «المدی» در شهر بیروت، پایتخت لبنان کتاب آنتولوژی شعر معاصر افغانستان را به زبان عربی چاپ کرده است. این