آواره گی

کمیسیون حقوق بشر: ادامۀ جنگ سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر می‌شود

کمیسیون حقوق بشر: ادامۀ جنگ سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر می‌شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که ادامۀ جنگ در کشور سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر شهروندان می‌شود و از