آیندۀ افغانستان

دورنمای آینده و منازعۀ پسا صلح؛ افغانستان به کدام طرف روان است؟ 

دورنمای آینده و منازعۀ پسا صلح؛ افغانستان به کدام طرف روان است؟ 

نویسنده: ابو مسلم خراسانی چشم و امید مردم به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی دوخته شده است؛ گفت‌وگوهایی که میان هیأت‌های مذاکره‌کنندۀ دولت