اختلاف طالبان و دولت

صلح افغانستان در کشمکش جمهوریت و امارت

صلح افغانستان در کشمکش جمهوریت و امارت

پس از سال‌ها جنگ و خون‌ریزی و تلاش‌های خسته‌گی ناپذیر حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی برای تأمین صلح در این