اداره مستقل ارگان های محل

عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شد

عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شد

ادارۀ مستقل ارگان‌های محل اعلام کرده که عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شده است. این اداره امروز