اداره هوانوردی ملکی

یک هواپیمای شرکت هوایی کام‌ایر در کابل نشست اضطراری کرد

یک هواپیمای شرکت هوایی کام‌ایر در کابل نشست اضطراری کرد

ادارهٔ هوانوردی ملکی باعث می شود که یک هواپیمای شرکت هوایی کامپورر کند که از بدخشان به سمت کابل در