ادبیات و فرهنگ

نگرانی از خطر نابودی زبان‌های بومی در بدخشان

نگرانی از خطر نابودی زبان‌های بومی در بدخشان

بدخشان در شمال‌شرق افغانستان یکی از ولایت‌هایی است که بیشترین تنوع زبانی را در خود دارد، ساکنان رود آمو با