ارگان‌های محلی

ادعای تصفیۀ قومی در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی

ادعای تصفیۀ قومی در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی

شماری از کارمندان پیشین ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ادعا دارند که با آمدن شمیم خان کتوازی به عنوان رییس این
گامی به‌سوی حکومت‌داری الکترونیک؛ تسریع روند برقراری ارتباط مستقیم حکومت مرکزی با ولایات

گامی به‌سوی حکومت‌داری الکترونیک؛ تسریع روند برقراری ارتباط مستقیم حکومت مرکزی با ولایات

حکومت افغانستان در نظر دارد با ایجاد دستگاه‌های ارتباطی در همۀ ولایت‌های کشور به هدف برقراری ارتباط حکومت‌های محلی با