اشکمش

حیف و میل 17 میل سلاح پولیس توسط فرماندۀ پیشین پولیس اشکمش

حیف و میل 17 میل سلاح پولیس توسط فرماندۀ پیشین پولیس اشکمش

خبرگزاری نشانه به چندین نامۀ رسمی فرماندهی پولیس ولسوالی اشکمش که به مقامات پولیس تخار فرستاده شده، دست یافته است