افسر ارتش

آشنایی کوتاه‌مدت و خاطرات ماندگار؛ حکایت افسر ارتش که نام دوست شهیدش را بر پسرش گذاشت

آشنایی کوتاه‌مدت و خاطرات ماندگار؛ حکایت افسر ارتش که نام دوست شهیدش را بر پسرش گذاشت

افغانستان کنونی هرچند امنیت شکننده‌یی دارد اما همین اقتدار و حیثیت کنونی را مدیون جوانان مخلص و پاک‌باخته‌یی است که