افغاسنتان

ریشه‌های جنسیت‌زدگی (سکسیزم)

ریشه‌های جنسیت‌زدگی (سکسیزم)

جسیت‌زدگی ( سکسیزم) نوع نگاه و پندار است که انسان‌ها را بر بنیاد جنسیت دسته‌‌بندی می‌کند، هرچند خواستگاه این دسته‌بندی،