الکترونیک

سیستم‌های الکترونیک شناسنامه‌های الکترونیک و پاسپورت با هم متصل شده‌اند

سیستم‌های الکترونیک شناسنامه‌های الکترونیک و پاسپورت با هم متصل شده‌اند

 ادارۀ احصاییه و معلومات، اعلام کرده است که سیستم‌های شناسنامه‌های الکترونیک و پاسپورت با هم وصل شده‌اند. متقاضیان از این