ایالات متحدۀ

تغییر اولویت مبارزاتی امریکا و سرنوشت ناروشن جنگ و صلح در افغانستان

تغییر اولویت مبارزاتی امریکا و سرنوشت ناروشن جنگ و صلح در افغانستان

بر بنیاد موافقت‌نامۀ بُن، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و ایجاد یک دولت دموکراتیک در افغانستان در اولویت برنامه‌های امریکا