ایجاد مرکز ویژه برای بیماران کورنا

ایجاد مرکز ویژه برای بیماران کرونا؛ چالش نبود امکانات صحی در بدخشان هنوز پابرجاست

ایجاد مرکز ویژه برای بیماران کرونا؛ چالش نبود امکانات صحی در بدخشان هنوز پابرجاست

ریاست صحت عامۀ ولایت بدخشان برای قرنطینه و مراقبت از بیماران مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا یک مرکز ویژه