ایدیولوژی

آسیب‌شناسی دانشگاه‌های افغانستان

آسیب‌شناسی دانشگاه‌های افغانستان

نویسنده: ابومسلم خراسانی دانشگاه‌ها سه کارکرد مهم و اساسی دارند که عبارت از تولید دانش، انتقال دانش و اشاعۀ دانش