بازارهای ویژۀ زنان

گشایش نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی «هنر جوان» در هرات

گشایش نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی «هنر جوان» در هرات

در دومین روز کارزار شانزده روزۀ مبارزه با خشونت در برابر زنان، گروهی از زنان و جوانان کارآفرین و تولیدکننده