بازار نوروزی

کرونا تُنگ ماهی را در هرات شکست

کرونا تُنگ ماهی را در هرات شکست

نوروز هرسال برای هرات همراه است با تکاپو و هلهلهء مردم. جُنب و جوش مردمان این ولایت در ماه آخر