بازار کار

نقش مکتب‌های حرفه‌یی در اشتغال‌زایی و توسعۀ اقتصادی

نقش مکتب‌های حرفه‌یی در اشتغال‌زایی و توسعۀ اقتصادی

آموزش مهارت‌های حرفه‌یی و فنی از طریق برنامه‌های کوتاه‌مدت طی سال‌های پسین از سوی نهادهای دولتی توانسته است افزون بر