بام دنیا

جیوپولیتیک افغانستان و مسأله تعامل‌ فرهنگی

جیوپولیتیک افغانستان و مسأله تعامل‌ فرهنگی

نویسنده: ابومسلم خراسانی فرهنگ در ذات خود شیرازۀ یک کشور را تشکیل می‌دهد. آنتونیو گرامشی، پژوهش‌گر وابسته به مکتب فرانکفورت