بایسکل رانی

رکاب‌زنی دختران جوزجانی به حمایت از برنامۀ حفاظت از محیط زیست

رکاب‌زنی دختران جوزجانی به حمایت از برنامۀ حفاظت از محیط زیست

ریاست حفاظت از محیط زیست در جوزجان به منظور جلب توجه باشنده‌گان این ولایت به چگونه‌گی حفاظت از محیط زیست،