با ما یا علیه ما

با ما یا علیه ما؛ بی‌طرفی وجود ندارد

با ما یا علیه ما؛ بی‌طرفی وجود ندارد

نویسنده: یحیی خیراندیش خروج نیروهای امریکایی، قدرت‌گیری طالبان و گسترش نفوذ این گروه در کشور، افغانستان را وارد مرحلۀ حساس