بدرفتاری نظامی

هیأت مشترکی بد رفتاری نظامیان آسترالیایی در افغانستان را بررسی می‌کند

هیأت مشترکی بد رفتاری نظامیان آسترالیایی در افغانستان را بررسی می‌کند

وزارت امور خارجۀ کشور اعلام کرده است که افغانستان و آسترالیا یک هیأت مشترکی را برای رسیده‌گی به ادعای بدرفتاری