برق بدخشان

رویاهای داشتن برق در بدخشان؛ تا 14 سال دیگر این ولایت به برق دوام‌دار وصل خواهد شد

رویاهای داشتن برق در بدخشان؛ تا 14 سال دیگر این ولایت به برق دوام‌دار وصل خواهد شد

پروژۀ برق‌رسانی بدخشان از طریق برنامۀ مشارکت عامه و خصوصی به شرکت «بدخشان انرژی» از زیرمجموعه‌های صندوق توسعۀ اقتصادی بنیاد