برق ده ساله

موافقت‌نامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ برق میان افغانستان و اوزبیکستان امضا شد

موافقت‌نامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ برق میان افغانستان و اوزبیکستان امضا شد

وزارت امور خارجه کشور اعلام کرده است که در جریان سفر هیأت بلندرتبۀ افغانستان به اوزبیکستان، موافقتنامۀ خریدوفروش ۱۰ سالۀ