برنامۀ وطندار

مشرقی، میزبان هشتمین دورِ برنامۀ وطن‌دار

مشرقی، میزبان هشتمین دورِ برنامۀ وطن‌دار

برنامۀ حمایت مردمی «وطن‌دار»، یکی از برنامه‌های ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی که بر بنیاد فرمان رییس جمهوری قرار است در
کنفرانس بیداری ملی با حضور جوانان هژده ولایت، در نیمروز برگزار شد

کنفرانس بیداری ملی با حضور جوانان هژده ولایت، در نیمروز برگزار شد

برنامۀ وطندار به منظور تقویت روابط میان اقوام مختلف کشور، بحث روی فرهنگ‌ها، ارزش‌های کشور و تشخیص، تعریف و رسمیت