بناهای تاریخی هرات

هویت تاریخی هرات در محاصرۀ ساختمان‌های مدرن و غیرقانونی

هویت تاریخی هرات در محاصرۀ ساختمان‌های مدرن و غیرقانونی

تنها یادگار زنده از نسل‌های گذشتۀ هرات همین بناهای تاریخی است که در سایۀ رشد سمارق‌گونۀ ساختمان‌های مدرن اما خودسر،