بندر تورغندی هرات

چهار مقام ارشد بندر تورغندی هرات به اتهام فساد مالی بازداشت شدند

چهار مقام ارشد بندر تورغندی هرات به اتهام فساد مالی بازداشت شدند

وزارت امور داخله، اعلام کرده است که چهار مقام ارشد بندر تورغندی هرات به اتهام حیف و میل عواید ملی