بنیادگرایی

طرح انتقال دانش‌آموزان به مسجدها؛ بازگشت به عقب یا زمینه‌سازی برای رشد بنیادگرایی؟

طرح انتقال دانش‌آموزان به مسجدها؛ بازگشت به عقب یا زمینه‌سازی برای رشد بنیادگرایی؟

وزارت معارف کشور اخیراً طرحی را همه‌گانی کرده است که طی آن دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها باید به