بُزکشی

پرورش اسب؛ شغل پُرمصرف اما بدون درآمد

پرورش اسب؛ شغل پُرمصرف اما بدون درآمد

از دیر زمانی پرورش و نگه‌داری اسب‌ در میان باشنده‌گان شمال و شمال‌شرق کشور مرسوم بوده است. تا جایی که
بُزکشی؛ رقابت فرهنگی «خان‌ها» در شمال افغانستان

بُزکشی؛ رقابت فرهنگی «خان‌ها» در شمال افغانستان

پهلوانی، اسب‌سواری و چاپ‌اندازی، سه ضلعی‌اند که مثلث فرهنگ بُزکشی را در شمال و شمال‌شرق کشور تشکیل می‌دهند. در یک‌