تجلیل از عید

کارزار جوانان هراتی برای جلوگیری از دیدوبازدید در روزهای عید

کارزار جوانان هراتی برای جلوگیری از دیدوبازدید در روزهای عید

گروهی از جوانان هراتی به منظور آگاهی‌دهی مردم از خطرات ویروس کرونا و جلوگیری از دید‌وبازدیدهای ویژۀ روزهای عید کارزاری