ترور خبرنگاران

نی: امنیت خبرنگاران در اولویت کاری نهادهای امنیتی قرار گیرد

نی: امنیت خبرنگاران در اولویت کاری نهادهای امنیتی قرار گیرد

نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به کشته شدن نعمت روان، گردانندۀ پیشین برنامه‌های تلویزیونی می‌گوید که
رویترز: مسوولیت ترور سه کارمند تلویزیون انعکاس در ننگرهار را داعش بر عهده گرفت

رویترز: مسوولیت ترور سه کارمند تلویزیون انعکاس در ننگرهار را داعش بر عهده گرفت

خبرگزاری رویترز در گزارشی آورده است که شاخۀ خراسان گروه داعش مسوولیت حمله بر سه کارمند تلویزیون خصوصی انعکاس در