ترک تحصیل

حمید: دانشگاه را رها کردم تا گرسنه نمانم  

حمید: دانشگاه را رها کردم تا گرسنه نمانم  

نویسنده: سونیا آژمان بی‌کاری برای جوانان درد بزرگی ا‌ست. یکی از عوامل عمدۀ روی آوردن قشر جوان جامعه به دزدی،