تظاهرات بدخشان

هیأت حقیقت‌یاب مجلس: مسوولان محلی بدخشان در پیوند به سرکوب معترضان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند

هیأت حقیقت‌یاب مجلس: مسوولان محلی بدخشان در پیوند به سرکوب معترضان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند

اعضای هیأت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان پس از بررسی چگونه‌گی به خشونت گراییدن تظاهرات باشنده‌گان بدخشان، خواهان پیگرد قضایی مسوولان محلی