تعلیمات صحی

فراغت بیش از چهارصد تن قابله و نرس در جوزجان 

فراغت بیش از چهارصد تن قابله و نرس در جوزجان 

طی برنامه‌‌ای در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 431 نرس–قابله از یک نهاد طبی خصوصی سند فراغت به دست آوردند