تعهد

سازمان ملل و موسسه‌های بین‌المللی به حضورشان در افغانستان ادامه می‌دهند

سازمان ملل و موسسه‌های بین‌المللی به حضورشان در افغانستان ادامه می‌دهند

بخش‌های مختلف نماینده‌گی سازمان ملل متحد و موسسه‌های بین‌المللی برای ارایۀ خدمات بشردوستانه به حضورشان در افغانستان ادامه می‌دهند. سازمان