تفنگ داران غیر مسوول

پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه و جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل در بدخشان

پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه و جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل در بدخشان

در پی انتقادهای مردم مبنی بر گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل و موترهای شیشه‌سیاه حکومت محلی بدخشان در