تقویت اقتصاد

آغاز کار پروژۀ آموزش فنی و حرفه‌یی برای ۲۴۰ جوان در ولایت جوزجان

آغاز کار پروژۀ آموزش فنی و حرفه‌یی برای ۲۴۰ جوان در ولایت جوزجان

ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت جوزجان روند آموزش پروژه‌های فنی و حرفه‌یی را برای 240 نفر در شهر