تلویزیون

آسیب‌های اجتماعی رسانه‌های تصویری

آسیب‌های اجتماعی رسانه‌های تصویری

نویسنده: ابومسلم خراسانی رسانه‌ها به عنوان رُکن چهارم دموکراسی و یکی از مولفه‌های اساسی در پارادایم نوسازی توسعه در جهان