تنخواه

سیستم پرداخت تنخواه‌ کارمند دولت برقی شده است

سیستم پرداخت تنخواه‌ کارمند دولت برقی شده است

بانک مرکزی برنامه‌یی را به راه انداخته که از طریق آن کارمندان دولت می‌توانند تنخواه خود را به گونۀ دیجیتالی
تنخواه نیروهای امنیتی کشور افزایش می‌یابد

تنخواه نیروهای امنیتی کشور افزایش می‌یابد

اجمل عمر شینواری، سخنگوی مشترک نیروهای امنیتی کشور می‌گوید که تنخواه‌ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به زودی افزایش خواهد