تهدیدات جانی

کنترول طالبان بر شاهراه‌های شمال 

کنترول طالبان بر شاهراه‌های شمال 

گذشتن از شاهراه‌های ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور، به هفت خان رستم می ماند، کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت