توانایی های ناشنوایان

زرغونه؛ دختر جوان ناشنوا که سراپا هنر است

زرغونه؛ دختر جوان ناشنوا که سراپا هنر است

هرچند داشتن معلولیت برای بسیاری از مردم ناتوانی شمرده می‌شود، اما هستند کسانی که با وجود معلولیت، شاد و پرنشاط