توزیع شناسامه برقی

روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به شهروندان افغانستان در ایران آغاز شد

روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به شهروندان افغانستان در ایران آغاز شد

ادارۀ احصاییه و معلومات کشور می‌گوید که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی برای شهروندان افغانستان مقیم در ایران آغاز شده است.