تولیدهای سینمایی

بازار گرم تولید مجموعه‌های تلویزیونی در شهر بدون سینما

بازار گرم تولید مجموعه‌های تلویزیونی در شهر بدون سینما

در چند سال پسین در هرات فصل تازه‌یی از تولید سریال‌های تلویزیونی آغاز شده است. رسانه‌های محلی در این ولایت