تولید دارو

سرپرست وزارت صحت: 85 درصد شهروندان کشور به خدمات صحی دسترسی دارند

سرپرست وزارت صحت: 85 درصد شهروندان کشور به خدمات صحی دسترسی دارند

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که 85 درصد از شهروندان افغانستان در حال حاضر به خدمات صحی دسترسی دارند. احمد