تکبیر

حامد کرزی: صداهای تکبیر شبانۀ مردم هرات نشانۀ شکل‌گیری قیام ملی است

حامد کرزی: صداهای تکبیر شبانۀ مردم هرات نشانۀ شکل‌گیری قیام ملی است

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور می‌گوید که صدای تکبیر شبانۀ مردم هرات نشانه‌یی از شکل‌گیری قیام ملی در برابر جنگ