تیفا

تیفا: عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی مانع جدی فراروی برگزاری انتخابات است

تیفا: عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی مانع جدی فراروی برگزاری انتخابات است

 تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید، عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی، شهروندان را به انتخابات بی‌باور کرده و مانع جدی