جامعۀ بسته برای زنان

سرنوشت محتوم زنان در جوامع بسته؛ گاهی با داس در تالش و گاهی با تیشه در فاریاب سر بریده می‌شوند

سرنوشت محتوم زنان در جوامع بسته؛ گاهی با داس در تالش و گاهی با تیشه در فاریاب سر بریده می‌شوند

این روزها بار دیگر شعله‌های زن ستیزی در دوردست‌ها زبانه كشیده و آتش سوزان آن مهر و عشق پدری را