جان باختگان شهروند افغانستان

پیکر یکی از جان‌باختگان رویداد هوایی ایران به هرات انتقال یافت

پیکر یکی از جان‌باختگان رویداد هوایی ایران به هرات انتقال یافت

نخستین پیکر از سیزده شهروند افغانستان که در رویداد هوایی ایران جان باخته بودند، بامداد امروز به هرات انتقال یافت.