جنبش ملی

در اوج تنش و اعتراض‌ها والی جدید فاریاب معرفی شد

در اوج تنش و اعتراض‌ها والی جدید فاریاب معرفی شد

در اوج تنش و اعتراض‌های هواداران حزب جنبش ملی، محمد داوود لغمانی به عنوان والی جدید فاریاب معرفی شد. ادارۀ