جنرال جلال

جلال یفتلی وارد بدخشان شد؛ آیا معادلۀ جنگ تغییر می‌کند؟

جلال یفتلی وارد بدخشان شد؛ آیا معادلۀ جنگ تغییر می‌کند؟

جنرال جلال، مشهور به مولوی جلال یفتلی که در رده‌های بلند ارتش کشور تجربۀ نظامی‌ دارد به تازه‌گی وارد جنگ